Perinteisten organisaatio-, yritysjohtamis-, sekä liiketoimintamallien rapautuessa toimenkuvat, työtehtävät ja työn tekemisen tavat muuttuvat. Muutos on tai tulee olemaan läsnä jokaisen työikäisen arkipäivän uutena oletuksena, joka korvaa valtaosan totutuista konventioista uusilla ja vaihtoehtoisilla toimintatavoilla. Muutos ei ole luonnostaan kivuton saati myötämielinen suhteessa strategisiin lähtökohtiin, pitkän tähtäimen tavoitteisiin ja/tai yleisiin traditioihin, mutta sen vanavedessä on mahdollista keksiä itsensä uudestaan. Muutosvalmiuksien oivaltamiseksi sekä edelleen niiden hallitsemiseksi Integral Oy on Business Finlandin tuella käynnistänyt Omajohtaminen-hankkeen, jonka on määrää tutkia ja kartoittaa perustaa työntekijälähtöisen itsensäjohtamismallin rakentamiselle.


Hankkeen tavoitteita

Tehokkuuden sekä tuottavuuden parantaminen

Uskomme resurssien jatkuvan riittämättömyyden dilemman olevan ratkaistavissa toimialasta riippumatta yrityksen sisäisten voimavarojen avulla.

Työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden edistäminen

Yksilön sisäinen motivaatio on sekä työelämän asiantuntijuuden että yksityiselämässä etenemisen toimeenpaneva ja itseään ruokkiva alkuvoima.

Kilpailukyvyn ylläpito sekä kehittäminen

Avoimuus, ennakkoluulottomuus sekä kyky jatkuvalle uuden omaksumiselle auttaa menestymään niin yritysten kuin yksilöidenkin välisessä kilpailussa.

Itseohjautuvan työkulttuurin mahdollistaminen

Vallan ja vastuun jakautuminen sekä kantokyky tulisivat olla jokaisen työtekijän itsensä arvioitavissa, harkittavissa ja päätettävissä.

Yhteistyössä